Chi tiết

“Khi cười, bạn thay đổi chính bạn. Khi bạn thay đổi, thế giới sẽ thay đổi” – Kid